فیزیک

فیلم های همایش فیزیک که در اردوی مطالعاتی نوروز گروه آموزشی فرات برگزار شد.

مشارکت