جبر و احتمال

در این همایش می خواهیم مهمترین مباحث جبرواحتمال را جمع بندی کنیم و انواع مسائلی که ممکن است از هر مبحث در کنکور بیاید، در کلاس حل خواهد شد.

مشارکت