برنامه ریزی و تست های جمع بندی مطالب به همراه پاسخ نامه ی تشریحی آنها

تست های هر روز را دانلود نمایید و پس از پاسخ گویی به آنها، جواب خود را با پاسخ نامه ی تشریحی تطابق بدهید،

این برنامه هر 3 روز یک بار به روز رسانی می شود و بعد از هر به روز رسانی برنامه ی جمع بندی 5 روز آینده بر روی سایت قرار می گیرد تا اینکه به پایان برنامه برسیم.

جزئیات