معرفی رشته

"ماز" صادقانه و بي واسطه به تبيين تجارب ناب دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه اي متفاوت خواهد پرداخت تا محصلان بر اساس اطلاعاتي كامل و واقعي رشته ي تحصيلي خود را بيابند و اهداف خود را تا تحقق كامل دنبال كنند ...

 

مشارکت