تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه جلسه 3 فیزیک دهم


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه سوم
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:
بقیه قسمت های سوال 8 را از روش اولِ تبدیل یکا ، حل می کنیم.
همان سوال 8 را که با روش اول حل کردیم را با روش زنجیره ای نیز حل می کنیم.
روش زنجیره ای روش کتاب درسی است.
از هر روش که راحت تر هستید و سریع تر به جواب می رسید در تست ها استفاده کنید.
توصیه می کنیم با تغییر پیشوند های هر سوال ، سوالاتی طرح کنید و جواب بدهید تا اگر سوالی از
پیشوندهای دیگر به شما دادند مشکلی نداشته باشید.) قرار بود پیشوندها را حفظ کنید(
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 8
تبدیل یکاهای زیر را از هر دو روش انجام دهید و به صورت نماد علمی بنویسید.
) ابتدا همه قسمت ها را با روش اول حل کنید سپس با روش دوم (
1) 066 𝑐𝑚 = ? 𝑚
2) 26 𝑚𝑚 = ? 𝑚
3) 056 𝑛𝑚 = ? 𝑚
0) 066 𝜇𝑠 = ? 𝑠
14
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
5) 0 𝑀𝐽 = ? 𝐽
0) 35 𝑚 = ? 𝑐𝑚
7) 06 𝑚 = ? 𝜇𝑚
0) 2 𝑚 = ? 𝑛𝑚
13
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
0) 0666 𝑔 = ? 𝑘𝑔
16) 06 𝑚𝑚 = ? 𝑐𝑚
11) 7 𝑐𝑚 = ? 𝜇𝑚
12) 16 𝑝𝑠 = ? 𝑛𝑠
12
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
13) 0 𝑀𝑔 = ? 𝑘𝑔
10) 566 𝑐𝑚2 = ? 𝑚2
15) 3 𝑚2 = ? 𝜇𝑚2
10) 7 𝑐𝑚2 = ? 𝑚𝑚2
11
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
17) 5 𝑐𝑚3 = ? 𝑚𝑚3
10) 0 𝜇𝑚3 = ? 𝑛𝑚3
16


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی