تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه جلسه 4 فیزیک دهم


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه چهارم
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:
سوالاتی از تبدیل یکا حل می کنیم تا در تبدیل یکا مهارت پیدا کنید .
این را بدانید برای اینکه بتوانید مسائل فیزیک را به خوبی حل کنید باید در تبدیل یکا
تسلط خوبی داشته باشید
در این جلسه در قاعدۀ زنجیره ای تسلط بیشتری پیدا می کنید .
برخی از سوالات این جلسه را از هر دو روش می کنیم.
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 9
تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید. ) از هر دو روش (
1) 27
𝑘𝑚ℎ= ? 𝑚𝑠
7) 45
𝑘𝑚ℎ= ? 𝑚𝑠
3) 11
𝑚𝑠= ? 𝑘𝑚ℎ
71
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
5) 74
𝑚𝑠= ? 𝑘𝑚ℎ
4) 5111
𝑐𝑚𝑠= ? 𝑘𝑚ℎ
6) 411
𝑐𝑚𝑠= ? 𝑘𝑚ℎ
71
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 01
اگر زمین را کره ای یکنواخت به شعاع km 0011 در نظر بگیریم. مساحت آن چند هکتار است؟
)هر هکتار برابر 01 هزار متر مربع است(
: سوال 00
3 متر است. آهنگ رشد این گیاه بر حسب میکرو متر بر ثانیه چقدر است؟ / رشد یک گیاه در مدت 00 روز ، 7
: سوال 01
ارتفاع هواپیمایی را که در فاصلۀ 31111 پا )فوت( از سطح آزاد است را بر حسب متر بدست آورید.
1 ( 𝑓𝑡= 11 𝑖𝑛 , 1 𝑖𝑛= 1/45 𝑐𝑚 )
: سوال 03
طول جزیرۀ قشم حدود 011 کیلومتر برآورد شده است. این طول را بر حسب ذرع و فرسنگ بیان کنید.
)هر ذرع 010 سانتی متر و هر فرسنگ 0111 ذرع است(
71


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی