تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه جلسه 5 فیزیک دهم


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه پنجم
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها:
سوالاتی از تبدیل یکا حل می کنیم تا در تبدیل یکا مهارت پیدا کنید .
این را بدانید برای اینکه بتوانید مسائل فیزیک را به خوبی حل کنید باید در تبدیل یکا
تسلط خوبی داشته باشید
در این جلسه در قاعدۀ زنجیره ای تسلط بیشتری پیدا می کنید .
برخی از سوالات این جلسه را از هر دو روش می کنیم.
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 41
تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید.
1) 3 × 1111 𝑚= ?𝐴𝑈
1) 4/5 × 1111 𝑚= ?𝐴𝑈
3) 4 𝐴𝑈= ? 𝑚
4) 1 𝑙𝑦= ?𝑚
5) 1 × 1111 𝑙𝑦= ?𝑚
02
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
1) 9/45 × 1131 𝑚= ?𝑙𝑦
7) 1 𝑙𝑦= ? 𝐴𝑈
8) 91 𝑙𝑦= ? 𝐴𝑈
9) 9/45 × 111 𝐴𝑈 = ? 𝑙𝑦
02
 برای بیان ارتباط بین کمیت های فیزیکی، از روابط و معادله ها استفاده می کنیم. هنگام استفاده از این رابطه و جایگذاری اندازۀ
هر کمیت در آن ، باید به سازگاری یکاها در دو طرف رابطه توجه کنیم.
اگر بخواهیم حاصل دو طرف رابطه برحسب یکاهای SI بیان شود باید یکای کمیت های داده شده را نیز به یکاهای SI تبدیل کنیم .
آیا حتماً باید یکاهایی که در رابطه جایگذاری می کنیم باید SI باشند؟
درسنامه 13 )سازگاری یکاها(


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی