تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه الف تا ی فیزیک جلسه 8


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه هشتم
خطا و دقت:
اگر جلسۀ قبل را خوب یادگرفته باشید در این جلسه می توانید سوالاتش را حل کنید.
در این جلسه 8 سوال حل خواهیم کرد.
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 12
طول جسم را چقدر گزارش می کنید؟ در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید.
: سوال 11
نتیجۀ اندازه گیری توسط هر خط کش را به همراه خطای آن بنویسید .
13
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 13
خط کش های موجود در بازار معمولاَ به یکی از صورت های زیر مدرج می شوند. نتیجۀ اندازه گیری توسط هر خط کش را به همراه
خطای آن بنویسید.
: سوال 12
شکل زیر، صفحۀ تندی سنج ) Speedometer ( یک خودرو را نشان می دهد. تندی خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟ رقم
غیرقطعی و خطای تندی سنج را در گزارش مشخص کنید.
: سوال 12
نتیجۀ اندازه گیری توسط تندی سنج شکل زیر را به همراه خطای آن بنویسید.
13
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 12
در هر یک از وسایل اندازه گیری عدد اندازه گیری شده را گزارش کنید.
در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید.
: سوال 17
در هر یک از وسایل اندازه گیری عدد اندازه گیری شده را گزارش کنید.
در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید.
شکل 3
شکل 3
11
www.sanatisharif.ir فصل 1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 18
در هر یک از وسایل اندازه گیری عدد اندازه گیری شده را گزارش کنید.
در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید.
شکل 3
شکل 3
13

;

;


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی