تماشا جزوه فیزیک فرشید داداشی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-96)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوه الف تا ی فیزیک جلسه 9


آموزش مفهومی و قدم به قدم مفاهیم و مسائل
جلسه نهم
تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک:
رسیدیم به بخش تخمین ، قرار هست که به جای محاسبات دقیق ، محاسبات تقریبی و
حدودی داشته باشیم که به آن تخمین می گوییم.
در این جلسه جزئیات آن بررسی خواهد شد و روش ها و راهکارها گفته خواهد شد.
در این جلسه یک مثال و سه سوال هم حل خواهیم کرد.
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
42
-1 6 تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک
 معمولاً در موارد زیر از تخمین استفاده می کنیم:
 دقت بالا در محاسبه ها ، اهمیت چندانی برای ما نداشته باشد.
 زمان کافی برای محاسبه های دقیق نداشته باشیم.
 همه یا بخشی از داده های مورد نیاز ، در دسترس ما نباشد.
 نوعی از تخمین ، اصطلاحاً تخمین مرتبۀ بزرگی نامیده می شود.
در تخمین مرتبۀ بزرگی ، همۀ اعداد به یک رقم با معنی و توانی از 10 گِرد می شوند و پس از انجام محاسبه ها صرفاً یک رقم بامعنی
نگه داشته می شود. عبارت مرتبۀ بزرگی معمولاً برای ارجاع به توان های 10 به کار می رود.
 توجه شود که در حل مسئله ها به روش تخمین مرتبۀ بزرگی، برخی اوقات ممکن است مرتبۀ بزرگی پاسخ ، با پاسخ واقعی
مسئله، یک یا دو مرتبۀ بزرگی متفاوت باشد.
 در تخمین مرتبۀ بزرگی ، ابتدا همۀ اعداد به صورت نماد گذاری علمی 𝒙 × 10𝑛 نوشته می شوند و آنگاه از قاعدۀ
زیر استفاده می کنیم :
مثال: تخمین مرتبۀ بزرگی اعداد زیر را بنویسید.
429
3900
82761
0/000324
0/00786
درسنامه 20 )تخمینِ مرتبۀ بزرگی در فیزیک(
www.sanatisharif.ir فصل1:اندازه گیری
مؤلف: فرشید داداشی
: سوال 92
شهر رشت با مساحتی حدود 081 کیلومتر مربع در زمینی مسطح و هموار در شمال ایران واقع است . در یک روز طوفانی حدود
01/1 میلی متر باران در این شهر باریده است . مرتبۀ بزرگی تعداد قطره های باران را در این روز طوفانی تخمین بزنید .
: سوال 01
مرتبه بزرگی حجم خونی را که قلب یک نفر در طول عمرش به سرخرگ آئورت پمپ می کند، برحسب لیتر تخمین بزنید. قلب در
هر ضربان ) beat ( به طور میانگین 𝒄𝒎𝟑 01 خون به سرخرگ آئورت پمپ می کند.
: سوال 00
اطراف کرۀ زمین ، لایه ای از هوا وجود دارد. به این لایه که از گازهای متفاوتی تشکیل شده است، جوّ زمین گفته می شود )شکل
روبه رو ( مرتبۀ بزرگی جرم جوّ زمین را تخمین بزنید .
42

;

;


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی