تماشا جزوه زبان و ادبیات فارسی داریوش راوش صفر تا صد کنکور (96-95)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

شرح جزوه

جزوجامع ادبیات- راوش


فهرست: 

آرایه های ادبی: 

تشبیه، استعارۀ مصرحه، استعارۀ مکنیه، پیوست واژگان استعاری، مجاز، کنایه، واج آرایی، تکرار و تصدیر، سجع، جناس، اشتقاق، موازنه و ترصیع، ایهام و ایهام تناسب، پیوست واژگان ایهام برانگیز، تضاد و تناقض، حس آمیزی، اغراق، مراعات نظیر و تناسب، تضمین و تلمیح، لف و نشر، اسلوب معادله و حسن تعلیل، 

 

دستور زبان: 

قواعد ترکیب، جملۀ ناقص و مستقل، گروه فعلی و نوع جمله: ساختمان فعل، معلوم و مجهول، نمودار درختی، روش های پیدا کردن نهاد، جملات استثنائی، شمارش جملات، واج- تکواژ- واژه: واج، فرایندهای واجی، تکواژ، واژه، ساختمان واژه: تجزیۀ مرحله به مرحلۀ واژه ها، آرشیو وندهای فارسی، نظام معنایی زبان: ویرایش، گروه اسمی: تشخیص انواع گروه و راه های پیدا کردن هسته، وابسته های پیشین، وابسته های پسین، وابسته های وابسته (وابستۀ درجۀ 2)، رسم نمودار پیکانی، نقش های تبعی، املای همزه، شیوۀ عادی و شیوۀ بلاغی، جهش ضمیر، انواع "را"، انواع حذف، گروه قیدی، تست های ترکیبی دستور زبان 

 

قرابت معنایی: 

روش های درست خوانی شعر: بخش نخست: حرکت گذاری، بخش دوم: درنگ، بخش سوم: استفهام انکاری و تأکیدی، بخش چهارم: تشخیص منادا، قرابت معنایی در میان واژگان، تست های آموزشی و پیام ها، آیه در قرابت، قربت در متن و داستان 


آلاء، مجری طرح توسعه عدالت آموزشی