صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای شیمی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:محمد رضا آقاجانی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 51 عوامل موثر بر تعادل (قسمت سوم)


<p>در دنباله دو جلسه قبلی که به مبحث عوامل موثر بر تعادل پرداختم تو این جلسه عامل سوم موثر بر تعادل یعنی اثر دما رو بررسی خواهیم کرد.</p><p>عوامل موثر بر تعادل/دما<br />افزایش دما = جابجایی تعادل در جهت مصرف q<br />کاهش دما = جابجایی تعادل در جهت تولید q<br />به بیان دیگر:<br />افزایش فشار = جابجایی به سمتی که q نباشد<br />کاهش دما = جابجایی به سمتی که q باشد<br />نکته مهم:q در کدام سمت است؟تشخیص گرماگیر یا گرماده بودن واکنش!<br />چطور تشخیص دهیم؟<br />الف)در سوال مطرح شود که واکنش:<br />گرماگیر است یعنی q سمت چپ است<br />و اگر گفته شود گرماده است یعنی q در سمت راست قرار دارد<br />یا با علامت ∆H نشان داده شود.یعنی واکنش گرماگیر ∆H مثبت و گرماده ∆H منفی دارد!<br />نکته تستی برای واکنش های برگشت پذیر:<br />در این واکنش ها q سمتی هست که تعداد مول های گازی کمتری وجود دارد<br />مثال : q+ N2O4 (g) ↔ 2 NO2(g)<br />البته میدانیم که ∆H واکنش مثبت است پس گرماده می باشد<br />N2O4 : بی رنگ<br />NO2 : قهوه ای<br />با اعمال افزایش دما در این واکنش،واکنش به سمت راست حرکت میکند چون q مصرف شود (یعنی مخلوط تعادلی پررنگ تر (قهوه ای) خواهد شد) و در صورت کاهش دما تعادل به سمت چپ حرکت میکند چرا که باید q تولید شود (و مخلوط تعادلی کمرنگ تر خواهد شد)<br />مرور:<br />افزایش غلظت = در جهت مصرف ماده ی اضافه شده<br />کاهش غلظت = در جهت تولید ماده ی اضافه شده<br />افزایش فشار= به سمت مول گازی کمتر<br />کاهش فشار= به سمت مول گازی بیشتر<br />افزایش دما = به سمت مصرف q<br />کاهش دما = به سمت تولید q<br />نکته مهم:با افزایش دما (همانند افزایش فشار) سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت افزایش و با کاهش دما (همانند کاهش فشار) کاهش می یابد!<br />نکته : تنها عامل موثر در مقدار K دماست!<br />از انجا که مقدار K با غلظت فراورده ها به توان ضرایب نسبت مستقیم دارد پس اگر واکنش در جهت رفت حرکت کند K بزرگ میشود و اگر به سمت چپ حرکت کند K کوچک میشود چرا که صورت کسر (فراورده ها) کوچک و مخرج کسر (واکنش دهنده ها ) بزرگ میشود<br />نکته مهم:این تغییر K تنها توسط دما صورت میگیرد.پس:<br />↑K →<br />↓ K ←<br />مثال مهم آموزشی:<br />درست یا نادرست؟<br />*در واکنش های تعادلی گرماگیر K با دما رابطه مستقیم دارد<br />صحیح A+q↔B: : افزایش دما = افزایش K<br />همچنین کاهش دما = کاهش K<br />صحیح یا غلط؟<br />*در واکنش های تعادلی گرماده K با دما رابطه عکس دارد<br />A↔B+q : افزایش دما = کاهش K<br />همچنین کاهش دما = افزایش K</p><p>فکرکنید صفحه 51:<br />CaCO3(s)↔CaO(s)+CO2(g) + q<br />با افزایش دما مقدار واکنش دهنده ها کم میشود و فراورده ها تولید میشوند یعنی واکنش رفت با سرعت بیشتری انجام میشود چرا که q در سمت چپ هست و واکنش گرماگیر است<br />چون K=[CO2] پس فشار و غلظت تعادلی CO2 فقط با دما تغییر میکند<br />2)مربوط به جدول:<br />روش یک:<br />2SO2(g)+O2(g)↔2SO3(g) + q<br />پس واکنش گرماده است!<br />اما نمیشود از این نکته همیشه استفاده کرد.مثلا در واکنش های پارامتری و واکنشهایی که تعداد مول گازی دو طرف برابر است<br />روش دو:چون با افزایش دما K کم میشود پس واکنش گرماده است!چرا که اگر در جهت برگشت حرکت کنیم K کم میشود.q پس کجاست؟چون با افزایش دما تعادل در جهت مصرف q جابجا میشود پس یعنی q سمت راست بوده و در نتیجه واکنش گرماده میباشد<br />ب)مرتبط با شکل توضیحات داده میشود<br />مثال:بررسی یک واکنش حذف شده از کتاب درسی:<br />چون در اثر کاهش دما مخلوط صورتی میشود و یعنی به سمت چپ جابجا میشود پس q در سمت چپ قرار دارد و گرماگیر است<br />مثال:2A(g)↔B(g)+q : گرماده<br />طبق جدول هم میتوان به این نتیجه رسید</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!