صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای فیزیک صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:دکتر طلوعی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 3 حرکت شناسی (قسمت سوم)


<p>حل تست های 2 تا 8 </p><p>♦ تثبیت مطالب تدریس شده در جلسه ی 2 با حل 7 تست :<br />_نکات لازم برای حل تست2 :<br />-سرعت متوسط کمیتی است برداری و هم جهت با بردار جابجایی و شتاب متوسط کمیتی است برداری هم جهت با تغییرات سرعت .<br />-سرعت در هر لحظه مماس بر مسیر حرکت است . 2بردار مماس بر نمودار در دو نقطه را رسم میکنیم و سپس برایندگیری میکنیم .<br />_نکات لازم برای حل تست3 :<br />-مشتق مکان نسبت به زمان برای به دست آوردن سرعت و پیدا کردن لحظه ی توقف .<br />-رسم نمودار سرعت-زمان<br />-محاسبه ی سطح زیر نمودار سرعت-زمان = جابجایی یا مسافت طی شده |d = |S1| + |S2<br />_نکات لازم برای حل تست4 :<br />-رسم نمودار سرعت-زمان<br />-مشخص کردن لحظه ی توقف<br />-محاسبه ی مساحت محصور بین لحظه ی 0 تا 5<br />-محاسبه ی مساحت طی شده |d = |S1| + |S2<br />_نکات لازم برای حل تست5 :<br />-محاسبه ی لحظه ی توقف : مشتق مکان نسبت به زمان را میگیریم و برابر صفر قرار میدهیم تا لحظه ی توقف به دست بیاید<br />-محاسبه ی تغییر جهت : تعیین علامت کردن معادله<br />-رسم نمودار سرعت-زمان<br />_نکات لازم برای حل تست6 :<br />-رسم نمودار برای حل تست<br />-پیدا کردن مورد مجهول که در این سوال t است، از رابطه ی x=vt<br />-حل سوال با فرمول جابجایی متوالی (روش اول ) + حل سوال از روش تکنیکی (روش دوم )<br />_نکات لازم برای حل تست7 :<br />-رسم نموداری خواسته های سوال<br />-اگر متحرکی m/n مسیر را با سرعت ثابت v1 و بقیه ی مسیر را با سرعت ثابت v2 طی کند ، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه ی V = n.v1.v2 / (n-m).v1 +m.v2 بدست می آید .<br />در حالت خاص : اگر متحرکی نصف مسیر را با سرعت v1 و بقیه ی مسیر را با سرعت v2 طی کند ،سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه ی V = 2.v1.v2/v1+v2 بدست می آید .<br />اگر t1=t2=t3 =...=tn باشد . سرعت متوسط از V = v1+v2 / n بدست می آید .<br />_نکات لازم برای حل تست8 :<br />-رسم نموداری خواسته های سوال<br />-جابجایی به مسیر حرکت بستگی ندارد<br />-فرمول سرعت متوسط<br />-در این تست جابجایی ها از هم کم میشود و زمان ها با هم جمع میشود</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!