صلوات بفرستید ! جهت استفاده از محصولات ما، به نیت یکی از شهدای محل خود جهت تعجیل در فرج امام زمان(عج)،صلوات بفرستید.

تماشای عربی صفر تا صد کنکور 96-1395

دبیر:مهدی جلادتی


دانلود با لینک مستقیم، رو یکی از دکمه ها کلیک کنید

توصیه می کنیم در ویندوز از IDM و در اندروید از ADM برای دانلود فیلم ها استفاده کنید

جلسات دیگر

... درحال بارگزاری فیلم های مرتبط ...
برگشت به صفحه ی درس

شرح محتویات فیلم

جلسه 5 مـــعــرفه و نکـــــره


<p>تدریس:</p><p>انواع معرفه (علم، اسم های اشاره، موصولها، ضمایر) و حل تست های کنکوری</p><p> </p><p>( این مبحث در عربی 2 رشته های ریاضی و تجربی و عربی 2 و پیش رشته ی انسانی آمده است )<br />تدریس :<br />مبحث معرفه و نکره<br />معرفه و نکره بودن مخصوص اسم ها است .<br />معرفه و نکره یک بحث حفظی است و ما معرفه ها را حفظ می کنیم بقیه ی اسم ها نکره اند.<br />این مبحث برای رشته ی تجربی و ریاضی تست مستقیم ندارد اما در تشخیص جمله ی وصفیه و حالیه به آن نیاز داریم و برای رشته<br />ی انسانی 1 تست مستقیم دارد که در فیلم های عرب اختصاصی تدریس می شود و در بحث تجزیه و ترکیب نیز به آن نیاز داریم .<br />معارف شش بُوَد مُضمَر، اضافه علم ، ذواللام ، موصول و اشاره<br />علم : اسامی شناسنامه ای و نقشه ای .<br />اسم های اشاره :<br />هذا<br />هذه<br />هذان<br />هذین<br />هاتان<br />هاتین<br />ذلک<br />تلک<br />هولاء<br />اولئک<br />هنا<br />هناک<br />موصول : عام و خاص<br />عام : من و ما<br />خاص : الذی /اللذان اللذین/الذین<br />اللتی / اللتان اللتین/اللاتی<br />ضمایر :<br />منفصل مر فوعی : هو هما هم هی هما هن انتَ انتما انتم انتِ انتما انتن انا نحن<br />منفصل منصوبی : ایاه ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن ایاکَ ایاکما ایاکم ایاکِ ایاکما ایاکن ایای ایانا<br />متصل منصوبی و مجروری : ه هما هم ها هما هن کَ کما کم کِ کما کن ی نا<br />متصل مرفوعی : ا و ی نَ تَ تما تم تِ تما تن ی نا<br />رمز(بجز رمز استاد جلادتی) برای متصل مرفوعی ها : ناتوانی --> نا – ت یعنی : تَ تما تم تِ تما تن – و – ا– ن – ی<br />نکته ی 1 : اسم های علم اگر ال یا تنوین بگیرند باز هم علم هستند.<br />نکته ی 2 : علم اگه اسم کسی نباشه علم نیست.<br />نکته ی 3 : بین اسامی خداوند فقط اسم الله علم است .<br />نکته ی 4 : اسم اشاره ی جمع هم برای مذکر و هم برای مونث به کار می رود .<br />نکته ی 5 : موصول عام (من) برای انسان ها و موصول عام (ما) برای اشیاء و غیر انسان<br />موصول خاص برای مذکر و مونث و تطابق آن مهم است(مفرد – مثنی – جمع ) .<br />نکته ی 6: اللهم = یا الله --> یک اسم معرفه دارد<br />نکته ی 7 : اسم نکره بیاد کنار اسم معرفه ، معرفه ی اضافه است .<br />توجه : ظروف می توانند معرفه به اضافه شوند اما اسم قبل از خودشان را نمی توانند معرفه کنند .<br />حل و بررسی مفصل چندین مثال و شردن معرفه ها در جملات<br />حل و بررسی مفصل 7 تست از مبحث معرفه و نکره .</p>

فیلم های تصادفی

  • ... در حال اتصال به سرور ...

پخش فیلم در سایت شما

جهت نمایش این فیلم در سایت خود، از کد زیر استفاده نمایید!