درباره فایل

برگشت پذیری واکنش ها تعادل شیمیایی و انواع آن


محاسبات ثابت تعادل،محاسبه غلظت های تعادلی


تفسیر ثابت تعادل،پیش بینی پیشرفت واکنش


عوامل موثر بر تعادل، فرآیند هابر


استاد صنیعی طهرانی