درباره فایل

جزوه جمع بندی ترجمه کنکور عربی توسط میلاد ناصح زاده

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

   

 • فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

   

 • فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

   

 • فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)