جزوه جمع بندی عربی کنکور - بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی
درباره فایل

بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی توسط میلاد ناصح زاده

یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻤﺎت در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت، ﻣـﺎ را در ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.