جزوه جلسه 1 - جزوه تحلیل صرفی اسم و فعل جمع بندی عربی آقای ناصح زاده
درباره فایل

نکات مربوط به تحلیل صرفی اسم:

جامد/ مشتق، معرفه/ نکره، منصرف و غیر منصرف ( ممنوع من الصرف)، 

نکات مربوط به تحلیل صرفی فعل:

تشخیص باب، مبنی و معرب در افعال، مبنی للمعلوم/ مبنی للمجهول، انواع صحیح، لازم / معتدی

بررسی نقشهای جمله در عربی

نحوه پیدا کردن فاعل در صیغههای متفاوت

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

   

 • فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

   

 • فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

   

 • فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

   

 • فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

   

 • فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل