فیلم جلسه 2 - موازنه واكنش هاي شيميايي

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مطابق با صفحات ١ تا ٥ كتاب درسي شيمي ٣

جلسات دیگر