فیلم جلسه 11 - بسط دوجمله ای نیوتن

  • مدرس : رضا شامیزاده
  •  
  • نام دوره : ریاضی پایه کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
توضیح این جلسه

بیان مبحث بسط دوجمله ای نیوتن ومثلث خیام پاسکال و حل چندین تست متنوع ازمبحث