فیلم جلسه 15 - برخی از تغییر آنتالپی های مهم

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

حل تست از تغییر آنتالپی های مهم مخصوص کنکوری ها

( دیدن این فیلم به دانش آموزان سوم دبیرستانی توصیه می شود )

مقدمه ی تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

بارم این بخش :

امتحان نهایی 93 : 0/25 نمره

کنکور ریاضی 93 : همانطور که در فیلم اشاره کردم، این قسمت سوال مستقیم ندارد. ولی …

کنکور تجربی 93 : ایضاً !

جلسات دیگر