فیلم جلسه 16 - تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس تعیین گرمای واکنش های شیمیایی 

سوختن گرافیت، تعیین گرمای واکنش با دو روش مستقیم ( تجربی ) و غیر مستقیم ( قانون هس )

فرآیند هابر ( یک فرایند گرماده )،

فرایند تولید گازآب( از واکنش زغال چوب و بخارآب بدست می آید )

فرایند تولید متان ( از واکنش زغال سنگ و بخارآب، متان بدست می آید )

جلسات دیگر