فیلم جلسه 16 - تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

حل تست ویژه ی کنکوری ها (با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد) (35min)

جلسات دیگر