فیلم جلسه 60 - مشتق پذیری و خط مماس از خارج منحنی

  • مدرس : رضا شامیزاده
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده
  •  
توضیح این جلسه
به زودی ...

جلسات دیگر