فیلم جلسه 24 - تدریس انواع غلظت (محلول ها)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس انواع غلظت (محلول ها)- آموزش نکات

مطابق صفحات 87 تا 92 کتاب درسی

جلسات دیگر