فیلم جلسه 24 - مسائل انواع غلظت (امتحان نهایی)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مسائل انواع غلظت (امتحان نهایی)- حل مثال برای سومی ها

جلسات دیگر