فیلم جلسه 18 - مفاهیم اولیه ی محلول ها

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مفاهیم مفاهیم اولیه ی محلول ها 

مطابق صفحات 73 تا 77 کتاب درسی

جلسات دیگر