فیلم جلسه 20 - محلول الکترولیت و غیرالکترولیت

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

محلول الکترولیت و غیرالکترولیت

مطابق صفحات 92 تا 94 کتاب درسی

جلسات دیگر