فیلم جلسه 27 - استوکیومتری تستی (روش تستی، کنکور) - استوکیومتری یک ماده

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

روش تناسب استوکیومتری مخصوص کنکوری ها

جلسات دیگر