فیلم جلسه 27 - مسائل استوکیومتری تلفیقی با مبحث درصد خلوص(کنکور)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مسائل استوکیومتری تلفیقی با مبحث درصد خلوص(کنکور)

جلسات دیگر