فیلم جلسه 22 - انواع محلول ها

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

محلول سیرشده، سیرنشده و فوق سیرشده

مطابق صفحات 85 و 86 کتاب درسی

جلسات دیگر