فیلم جلسه 21 - انحلال پذیری گازها در آب

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مطابق صفحات 86 و 87 کتاب درسی

جلسات دیگر