فیلم جلسه 12 - مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

مطابق صفحات 39 تا 41 و 44 تا 46 کتاب درسی

جلسات دیگر