فیلم جلسه 13 - مسائل ظرفیت گرمایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

تدریس ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی

مطابق صفحات 41 تا 44 کتاب درسی

جلسات دیگر