فیلم جلسه 34 - تست 34 - جمع بندی

  • مدرس : محمد صادقی
  •  
  • نام دوره : زبان و ادبیات فارسی دوران طلایی ( جمع بندی ) (95-1394) محمد صادقی
  •  
توضیح این جلسه

34. بیت «پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی / کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است» چند جمله دارد؟

  1. یک
  2. دو
  3. سه
  4. چهار

جلسات دیگر