فیلم جلسه 42 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک 

حل مسائل 25، 17 و 5 تست های تکمیلی 

مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش و ... 

جلسات دیگر

جزوات این درس