فیلم جلسه 43 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) 

صفحات 26، 27 و 31 کتاب 

برگزاری يک آزمون ده دقیقه ای و حل سؤالات آن در کلاس 

جلسات دیگر

جزوات این درس