فیلم جلسه 44 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت)

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) 

حل تست های تکمیلی قانون سرعت صفحات 70، 71 و 72 

و صفحات 26 تا 33 کتاب، سؤالات کنکور و درس 

روز دوشنبه آزمون شیمی 

تکلیف: صفحه 70، تست های 51، 52، 53، 54، 56، 57، 58، 59، 60، 61 و 62 

جلسات دیگر

جزوات این درس