فیلم جلسه 46 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (حل تست های سینتیک شیمیایی) 

حل سؤالات 52، 54، 55، 60، 61، 62 و 68 از صفحات 39 تا 43 جزوه 

تکلیف: حل سوال 53 از صفحه ی 39 

مباحث: پیچیده ی فعال به واکنش دهنده ها و پیچیده ی فعال به واکنش فرآورده ها 

جلسات دیگر

جزوات این درس