فیلم جلسه 53 - ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک 

حل تست های 11، 22، 26، 28، 37 و 38 از صفحه 63 (تست تکمیلی) 

توضیح بیشتر:

حل تست های دوپینگ از فصل 1 پیش
سوال11 ص 63 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:رابطه ی سرعت بر اساس جدول زمان و غلظت
س17 ص 64 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:زمان و سرعت کلی واکنش (برحسب شکل)
س22 ص65کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:مول تولیدی یکی از فراورده ها در واکنش تولید گاز کلر
س26ص66 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله: سرعت متوسط تولید یکی از فرآورده ها
س28 ص 66 مشابه سوال 26کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:درصد تجزیه ی واکنش دهنده بعد از 30 ثانیه(واکنش حفظی)
س37ص67کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:مقدار گرم باقی مانده واکنش دهنده در ظرف
س38 ص68کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:جرم جامد باقی مانده در ظرف
س42 ص 68 کتاب شیمی پیش1 استاد آقاجانی مطلوب مساله:تعداد مول گازی موجود در ظرف پس از10 دقیقه(همراه با 2 راهبرد حل)

جلسات دیگر

جزوات این درس