فیلم جلسه 24 - ادامۀ درس هفتم سال چهارم: متن درس + قواعد

  • مدرس : کیاوش فراهانی
  •  
  • نام دوره : انگلیسی کلاس کنکور(2) (95-1394) کیاوش فراهانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی درس هفتم سال چهارم: متن درس + قواعد 

تدریس ادامه ی متن و حل پلی کپی حروف ربط قیدی تضاد 

تست های 1667 تا 1278 

جلسه بعد دروس 1 تا 4 پیش پرسیده می شود 

جلسات دیگر