فیلم جلسه 58 - فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

فصل 2 شیمی پیش: تعادل های شیمیایی 

تدریس صفحات 97، 98، 99، 100، 101، 102، 104 و 105 کتاب 

تکلیف: برای روز شنبه صفحه 46 (شیمی و زندگی) مطالعه گردد. 

جلسات دیگر

جزوات این درس