فیلم جلسه 59 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

تدریس صفحه ی 106 

تست های کنکور سراسری صفحه 117 

حل تست های 18 و 

تکلیف: حل تست های 5، 13، 16، 22، 24، 27 و 29 

جلسه ی بعد آزمون از قسمت تعادل 

جلسات دیگر

جزوات این درس