فیلم جلسه 60 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

حل تست های 40، 11، 30، 44 و 9 کتاب تست 

جلسات دیگر

جزوات این درس