فیلم جلسه 61 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

حل تست های 40، 25، 28، 42، 43، 48 و 32 از صفحه ی 171 کتاب تست 

در پایان کلاس یک آزمون برگزار شد که شامل سوال های شماره 12، 14، 19، 23 و 26 بود.

 

مدت زمان حدود 50 دقیقه-حل سوال 40 از تست های دوپینگ. مطلوب مساله:ثابت تعادل-حل سوال25 از تست های موضوعی(تجربی88)مطلوب مساله ثابت تعادل بر حسب مولار-حل سوال 28از تست های موضوعی(ریاضی89)مطلوب مساله حجم ظرف واکنش-حل سوال 42تست های موضوعی (تجربی9١)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال 43موضوعی (تجربی91)مطلوب مساله شمار تقریبی مولکول های co2-حل سوال 48موضوعی(تجربی92)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال 32موضوعی(تجربی89خارج)  تیپ. مطلوب مساله تعداد مول گاز اکسیژن در آغاز واکنش(شکل دار) 

جلسات دیگر

جزوات این درس