فیلم جلسه 64 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

حل تست های 34، 41 و 36 صفحه ی 126 

حل تست های تکمیلی 31، 28 و 42 تکمیلی صفحه 169 

 

مدت زمان حدود 45 دقیقه
_حل سوال 34 از تست های موضوعی (سراسری ریاضی90) مطلوب مساله مقدار بخار آب در مخلوط اولیه
_حل سوال 41 از تست های موضوعی(ریاضی 91خارج) مطلوب مساله :مقدار اولیه ی بخار آب
تکلیف:حل سوالاتی که مقدار اولیه را میخواند شامل سوالات :7 و 15و32و34و38و41 که 3 تای آن ها توسط استاد حل شده اند
_حل سوال 36 از تست های موضوعی (سراسری تجربی90) (شکل دار) مطلوب مساله:تعداد مول اکسیژن در مخلوط گازی
_استاد یک تست میگویند تا دانش آموزان به کتاب اضافه کنند و آن را حل کنند (سوال مربوط به 2 سال قبل آزمون قلم چی بود)
_حل سوال31 از تست های دوپینگ مطلوب مساله:حجم ظرف
_حل سوال 28 از تست های دوپینگ (نمودار دارد) مطلوب مساله ثابت تعادل (سوال خوب!!)

جلسات دیگر

جزوات این درس