فیلم جلسه 66 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

صفحه 173 تست های 53 و 42 

تدریس مبحث: تفسیر ثابت تعادل خارج قسمت واکنش (Q) 

تکلیف: صفحه ی 118 سوالات 8 و 10 

جلسات دیگر

جزوات این درس