فیلم جلسه 67 - ادامۀ فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل 2 پیش: تعادل های شیمیایی 

حل مسائل ثابت تعادل تلفیقی با Q 

تست های 51، 53، 56 و 61 صفحه ی 132 

جلسات دیگر

جزوات این درس