فیلم جلسه 68 - ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی 

مباحث: عوامل مؤثر بر تعادل، اصل لوشاتلیه، اثر غلظت، اثر فشار، اثر دما و ... 

حل سوال 70 

صفحات 137 تا 140 

جلسات دیگر

جزوات این درس