فیلم جلسه 69 - ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی

  • مدرس : محمد رضا آقاجانی
  •  
  • نام دوره : شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394) محمد رضا آقاجانی
  •  
توضیح این جلسه

ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی 

حل تست های موضوعی: صفحه ی 154 تست 76 و 103 

صفحه ی 176 تست های تکمیلی 74، 72، 88 و 89 

تست 81 در منزل حل شود 

هفته ی بعد آزمون کلاسی از مبحث تعادل گرفته می شود 

جلسات دیگر

جزوات این درس