درباره فایل

ديفرانسيل: دنباله ها / حد و پيوستگي دنباله ها (يك دنباله ي مهم و جبر دنباله ها) حد و پيوستگي (خط هاي مماس و مفهوم حد- فرايند حد) صفحه هاي 45 تا 60 حسابان :فصل 4 حد و پيوستگي (حد توابع و همسايگي هاي يك نقطه) صفحه هاي 132 تا 136 و 140 تا 143 

رياضي پايه

رياضي 2: فصل1 الگو و دنباله فصل5 مثلثات فصل3: توابع خاص نامعادله و تعيين علامت صفحه هاي 1 تا 24 و 73 تا 84 و 121 تا 158 حسابان: محاسبات جبري معادلات و نامعادلات صفحه هاي 1 تا 24 و 106 تا 117 

هندسه تحليلي: خط و صفحه (صفحه در فضا) صفحه هاي 42 تا 49 

رياضيات گسسته

نظريه اعداد: (برخي از اصول نظريه اعداد، معادلهاي اصل استقراي رياضي، تقسيمپذيري، چند ويژگي تقسيم پذيري و الگوريتم تقسيم) صفحه هاي 24 تا 32 

هندسه 1: استدلال در هندسه مساحت و قضيه فيثاغورس تشابه صفحه هاي 1 تا 106 

فيزيك پيش دانشگاهي ديناميك (قانون هاي نيوتون و چگونگي استفاده از آن در حركت يك جسم، تكانه) صفحه هاي 41 تا 58 فيزيك 2 : ديناميك صفحه هاي 53 تا 75 

فيزيك 1: نور شناخت (بازتاب و شكست نور) صفحه هاي 77 تا 146 

فيزيك 3: ترموديناميك الكتريسيته ساكن صفحه هاي 1 تا 81 فيزيك 1: الكتريسيته صفحه هاي 46 تا 5

شيمي پيش دانشگاهي: تعادل شيميايي  صفحه هاي 29 تا 41

شیمی2: ساختار اتم+ خواص تناوبي عنصرها+ تركيب هاي يوني+تركيب هاي كووالانسي صفحه هاي 1 تا 82 


شيمي 3 :واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري+ ترموديناميك صفحه هاي1 تا 57